HOME EVENTSFINISSAGE PARTY + OUTDOOR CONCERTS AT TEURASTAMO

Finissage Party + outdoor concerts at Teurastamo

The finissage party for Magdalena Åberg’s and Anna Tahkola’s exhibition ‘among, within’ takes place at Kunsthalle Kohta on Saturday, 12 June at 4–7pm.

At the same time we launch SHAPE, a new website resource for art organisations in the Helsinki area.

Welcome to an afternoon of art and live music at Teurastamo. Refreshements will be served in Roslund’s garden just opposite of Kohta, very close to the exhibition space and the performance area.

Programme for the Event
 
16:00–19:00: Artists Magdalena Åberg and Anna Tahkola present
16:00–17:00: Tuomas A. Laitinen, DJ/live-set in front of Helsinki Kahvipaahtimo
17:00–18:00: MYÖS-kollektiivi, DJ/live-set in front of Helsinki Kahvipaahtimo
18:00–19:00: Frank Frank Frank, live-set in front of Helsinki Kahvipaahtimo
 
Frank Frank Frank
 https://www.facebook.com/frankfrankfrankmusic/
Tuomas A. Laitinen
 http://www.tuomasalaitinen.com
MYÖS-kollektiivi
 https://www.facebook.com/myosclub/

SHAPE (Spaces, Helsinki, Art, Projects, Events) gathers established institutions, commercial and artist-run galleries, as well as smaller initiatives and organisations that support art, in a joint website resource to facilitate the coordination of information about art-related events and exhibition openings.

SHAPE comprises eight categories: books, events, exhibitions, festivals, initiatives, museums, supports and workspaces. SHAPE also functions as a database for the participating organisations, providing easy access to basic information such as website addresses, contacts and opening hours.

SHAPE
was initiated by PUBLICS and Kunsthalle Kohta. Visual design by Julia Studio.
 
shape-helsinki.fi
 
Further information:
 
[email protected]
[email protected]

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within. Installation view Jussi Tiainen

Magdalena Åberg’s (1972) and Anna Tahkola’s (1983) joint exhibition allows them not only to display their works together, in a layered spatial arrangement, but also to juxtapose shared ideas and convictions and, inversely, to stress what makes their practices divergent and distinct.

The exhibition title ‘among, within’ evokes the commitment to figuration that is fundamental to both Åberg and Tahkola. They work mostly with representations of the human body, whether as visible social and sexual presence (bodies among bodies) or as revealed inner reality (bodies within bodies).

Read more about the exhibition at kohta.fi.

Frank Frank Frank. Photo: Anna Nuotio

Frank Frank Frank is an organic, powerful, layered, jagged creature – a common force, a three-headed dog. The music of Stina Koistinen, Anni Elif and Amanda Blomqvist combines the deepest essence of pop, rooted harmony singing and improvisation. Some of the artists that have influenced Franks’ peculiar world are PJ Harvey, Feist and Arthur Russell.

Stiina Koistinen: vocals, effects
Anni Elif: vocals, synthesiser
Amanda Blomqvist: vocals, drums, sampler

 

The organisers of the event, Kunsthalle Kohta and PUBLICS, have committed to following the recommendations from the Finnish Institute for Health and Welfare concerning public events in the Helsinki area.

In the outdoor areas, i.e. in the garden and around the stage, a maximum of 50 persons may gather if they observe the safety distances. The performances at Teurastamo can of course also be enjoyed from the terraces in the area while they are open.

We will monitor that the total number of visitors in the exhibition space is not above 10, and that the security distances are observed. We recommend all to wear face masks. Please only attend if you have no symptoms of illness.

Free entry

The Council responsible for Kohta’s programming consists of artists Magdalena ÅbergMartti AihaThomas NyqvistNina Roos and Hans Rosenström, curator (and director of Kohta) Anders Kreuger and filmmaker and lecturer Richard Misek.

Magdalena Åbergin ja Anna Tahkolan näyttelyn among, within päätösjuhlaa vietetään Taidehalli Kohtassa lauantaina 12. kesäkuuta klo 16–19 taiteilijoiden läsnä ollessa.

Samalla lanseerataan pääkaupunkiseudun taidetoimijoita yhteen kokoava SHAPE.

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan kanssamme taiteen ja livekeikkojen täyteisestä iltapäivästä Teurastamolle!

Tilaisuuden tarjoilu järjestetään Kohtaa vastapäätä sijaitsevassa Roslundin puutarhassa, josta näyttelytilaan ja keikka-alueelle on helppo pääsy.

Tapahtumaohjelma

16.00-19:00: Taiteilijat Magdalena Åberg ja Anna Tahkola tavattavissa

16:00–17:00: Tuomas A. Laitinen, DJ/live-set, Teurastamon pääty (Helsingin Kahvipaahtimon edessä)

17:00–18:00: MYÖS-kollektiivi, DJ/live-set, Teurastamon pääty

18:00–19:00: Frank Frank Frank, live-set, Teurastamon pääty

 

Frank Frank Frank https://www.facebook.com/frankfrankfrankmusic/
Tuomas A. Laitinen http://www.tuomasalaitinen.com
MYÖS-kollektiivi https://www.facebook.com/myosclub/

SHAPE (Spaces, Helsinki, Art, Projects, Events map) kokoaa yhteen samalle nettialustalle vakiintuneet taideinstituutiot, kaupalliset ja taiteilijavetoiset galleriat sekä pienemmät aloitteet ja tukirakenteet, samalla mahdollistaen pääkaupunkiseudun taideyhteisöjen koordinoidun tapahtuma- ja avajaisviestinnän.

SHAPE jakautuu kahdeksaan eri kategoriaan: tapahtumat, näyttelyt, museot, festivaalit, työtilat, julkaisut, aloitteet ja tukijat. Lisäksi SHAPE toimii hakemistona, josta löytyy kunkin organisaation verkkosivuosoite, yhteystiedot ja aukioloajat.

SHAPEn alullepanijat ovat PUBLICS ja Taidehalli Kohta. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Julia Studio.

shape-helsinki.fi

Lisätietoja:
[email protected]
[email protected]

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within. Installaatiokuva Jussi Tiainen

Magdalena Åbergin (1972) ja Anna Tahkolan (1983) yhteisnäyttely ei ainoastaan esittele heidän töitään yhdessä – kerroksellisessa tilallisessa ulottuvuudessa ­– vaan myös asettaa rinnakkain yhteisiä ajatuksia ja näkemyksiä sekä toisaalta korostaa sitä, kuinka heidän teoksensa poikkeavat toisistaan.

Näyttelyn nimi ”among, within” viittaa muodolle omistautumiseen, joka on keskeistä sekä Åbergille että Tahkolalle. He käsittelevät teoksissaan pääasiassa ihmiskehon representaatioita, joko näkyvänä sosiaalisena läsnäolona (kehot kehojen joukossa, among) tai esiin tulevina sisäisinä todellisuuksina (kehot kehojen sisällä, within).

Lue lisää näyttelystä kohta.fi

Frank Frank Frank esiintyy Kohtan Finissage-juhlissa Teurastamon päädyssä lauantaina, 12. kesäkuuta klo 18. Kuva: Anna Nuotio

Frank Frank Frank on orgaaninen, voimakas, kerroksellinen, rohkea, rosoinen, yhteinen voima, yksi olento, kolmipäinen koira. Stina Koistisen, Anni Elifin ja Amanda Blomqvistin musiikissa yhdistyy popin syvin olemus, juurevat stemmalaulut sekä improvisaatio. Yhtye saa vaikutteita mm. PJ Harveyn, Feistin ja Arthur Russellin omintakeisista maailmoista.

Stina Koistinen – laulu, efektit
Anni Elif – laulu, syntetisaattori
Amanda Blomqvist – laulu, rummut, samplet

Tilaisuuden järjestäjät Taidehalli Kohta sekä PUBLICS sitoutuvat noudattamaan THL:n suosituksia koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä Helsingin alueella.

Ulkotiloissa, puutarha- ja keikka-alueelle, maksimi henkilömäärä on turvavälein 50. Teurastamon päädyn esityksistä on kuitenkin mahdollista nauttia myös lähialueen terasseilta niiden aukioloaikojen puitteissa.

Huolehdimme, että kävijämäärä sisätiloissa ei ylitä 10 henkilöä kerrallaan ja turvavälit säilyvät. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Saavuthan tapahtumaan vain terveenä.

 

Kohtan näyttelyohjelmasta vastaa neuvottelukunta, jonka jäsenet ovat taiteilijat Martti AihaThomas NyqvistNina Roos, Hans Rosenström ja Magdalena Åberg, kuraattori (ja Kohtan toiminnanjohtaja) Anders Kreuger sekä elokuvantekijä ja luennoitsija Richard Misek.

Finissagefesten för Magdalena Åbergs och Anna Tahkolas utställning among, within äger rum i Konsthallen Kohta lördagen den 12 juni kl. 16–19. Konstnärerna är närvarande.
 
Samtidigt lanseras SHAPE, en ny nätbaserad tjänst för konstorganisationerna i huvudstadsregionen.

Varmt välkomna till en eftermiddag i konstens och den levande musikens tecken i Slakthusområdet! Servering i Roslunds trädgård mitt emot Kohta, ett stenkast från utställningsrummet och uppträdandet.

Program för evenemanget
 
16.00–19.00
: Konstnärerna Magdalena Åberg och Anna Tahkola närvarande
16.00–17.00
: Tuomas A. Laitinen, DJ/live-uppträdande framför Helsingfors’ kafferosteri
17.00–18.00
: MYÖS-kollektiivi, DJ/live-uppträdande framför Helsingfors’ kafferosteri
18.00–19.00
: Frank Frank Frank, live-uppträdande framför Helsingfors’ kafferosteri
 
Frank Frank Frank https://www.facebook.com/frankfrankfrankmusic/
Tuomas A. Laitinen http://www.tuomasalaitinen.com
MYÖS-kollektiivi https://www.facebook.com/myosclub/

SHAPE (Spaces, Helsinki, Art, Projects, Events map) samlar såväl etablerade institutioner och kommersiella och konstnärsdrivna gallerier som mindre initiativ och stödordningar i en gemensam nättjänst som underlättar för konstlivet i huvudstadsregionen att koordinera information om evenemang och vernissager.

SHAPE är indelad i åtta olika kategorier: evenemang, utställningar, museer, festivaler, publikationer, initiativ, arbetslokaler och stödordningar. Dessutom fungerar SHAPE som databas över de medverkande organisationerna och ger enkel tillgång till grundläggande information som hemsidor, kontaktuppgifter och öppettider.

Initiativtagare till SHAPE är PUBLICS och Konsthallen Kohta. Visuell formgivning av Julia Studio.

shape-helsinki.fi

Ytterligare upplysningar:

[email protected]
[email protected]

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within. Kuva: Jussi Tiainen

Magdalena Åbergs (1972) och Anna Tahkolas (1983) duo-utställning handlar inte bara om att visa verk i ett gemensamt rumsligt arrangemang med flera lager utan också om att ställa sina idéer och övertygelser mot varandra för att understryka både det som förenar deras konstnärskap och det som tydligt skiljer dem åt.

Utställningens titel, som kan översättas till ”ibland, inom”, för tanken till det figurativa, ett grundläggande intresse för både Åberg och Tahkola. De arbetar i huvudsak med återgivningar av människokroppen, antingen som synlig samhällelig närvaro (kroppar ibland kroppar) eller som uppenbarad inre verklighet (kroppar inom kroppar).

Läs mer om utställningen på kohta.fi.

Frank Frank Frank. Foto: Anna Nuotio

Frank Frank Frank är en organisk, stark, mångbottnad, ojämn varelse – en gemensam kraft, en trebent hund. Stiina Koistinen, Anni Elif och Amanda Blomqvist gör musik som förenar popens innersta väsen, intim stämsång och improvisation. Bandets egenartade värld visar influenser från bl.a. PJ Harveys, Feists och Arthur Russels egenartade världar.

Stiina Koistinen – sång, effekter
Anni Elif – sång, synthesiser
Amanda Blomqvist – sång, trummor, sampler

 

Arrangörerna bakom evenemanget, Konsthallen Kohta och PUBLICS, har förbundit sig att följa THL:s rekommendationer rörande offentliga evenemang i Helsingforsområdet.

I utomhusområdena, d.v.s. i trädgården och invid scenen, kan högst 50 personer samlas om de upprätthåller säkerhetsavstånden. Uppträdandena i Slakthusområdets ände kan dock upplevas även från uteserveringarna i närheten under dessas öppettider.

Vi ser till att det samtidiga antalet besökare i utställningsrummet inte överstiger 10, och att dessa också upprätthåller säkerhetsavstånden. Vi rekommenderar alla att använda ansiktsmask. Kom bara till evenemanget om ni är friska.

 

Rådet som ansvarar för Kohtas program består av konstnärerna Martti AihaThomas NyqvistNina RoosHans Rosenström och Magdalena Åberg, kuratorn (och verksamhetsledaren för Kohta) Anders Kreuger och filmskaparen och föreläsaren Richard Misek.