HOME EVENTSLECTURE ‘HORIA BERNEA: THE UNAFFECTED ARTIST’ BY DR. MAGDA RADU

Lecture ‘Horia Bernea: The Unaffected Artist’ by Dr. Magda Radu

We have the pleasure of announcing the public lecture ‘Horia Bernea: The Unaffected Artist’ by Dr. Magda Radu at Kohta on Wednesday, 27 September at 6pm.

Magda Radu is an internationally well-known art historian, curator, writer and editor and the founder and director of the independent art space Salonul de proiecte in Bucharest. In 2016 she co-edited, with Dr. Anca Oroveanu, the book Horia Bernea: Notebooks 1969–1976. In 2017 she curated the celebrated female artist Geta Brătescu’s (1926–2018) solo exhibition in the Romanian pavilion at the Venice Biennale. She has also frequently worked with Ion Grigorescu, whom Kohta featured in 2019.

Our exhibition ‘Horia Bernea: Painter of the Demodern’, which remains open through 1 October, was purposely made as an ‘appetiser’ for a Finnish audience with little or no prior knowledge of this remarkable painter. In Romania Horia Bernea (1938–2000) was one of the key artists of the post-war period, and also of the post-revolutionary 1990s when he was put in charge of the new Museum of the Romanian Peasant in Bucharest. Staged as an artistic installation by Bernea and therefore stimulating the public’s curiosity, the museum was inaugurated in 1993 and received the European Museum of the Year award in 1996.

Yet Bernea has remained relatively unknown on the international scene, despite – or perhaps because of – his uncompromising commitment to painting, which appears prophetic to us today. When we encounter his series of works from the late 1960s or early 1970s we find ourselves thinking that they must have been made in the 1980s or later. Bernea never subscribed to the theory and practice of ‘postmodern irony’. He remained embedded in, and loyal to, the endless possibilities that his chosen medium continued to generate, in close interaction with his thinking and writing.

In her lecture, Dr. Radu will show more of Bernea’s oeuvre than we could fit into the exhibition at Kohta, guide us through its complexity and inner logic and help us understand why it is so interesting and important. She will make connections between his painted and written oeuvres and will look at how they also come together in his distinct vision for the Museum of the Romanian Peasant.

The lecture and her visit to Helsinki are supported by the Romanian Cultural Institute in Stockholm.

Arvostettu taidehistorioitsija, tohtori Magda Radu pitää yleisöluennon ”Horia Bernea: The Unafected Artist” Kohtassa keskiviikkona 27. syyskuuta klo 18.00. 

Magda Radu on kansainvälisesti tunnettu taidehistorioitsija, kuraattori, kirjailija ja sekä itsenäisen Salonul de proiecte taidetilan perustaja ja johtaja Bukarestissa. Vuonna 2016 hän toimitti yhdessä tohtori Anca Oroveanun kanssa kirjan Horia Bernea: Notebooks 1969–1976. Vuonna 2017 hän kuratoi tunnetun naistaiteilijan Geta Brătescun (1926–2018) yksityisnäyttelyn Venetsian biennaalin Romanian paviljongissa. Hän on myös työskennellyt usein Ion Grigorescun kanssa, jonka näyttely nähtiin Kohtassa vuonna 2019.

Näyttelymme “Horia Bernea: Painter of the Demodern” (avoinna lokakuun 1. päivään asti) on tarkoituksellinen “alkupala” suomalaiselle yleisölle, jolla ei ole aiempaa tietoa tästä merkittävästä taidemaalarista. Romaniassa Horia Bernea (1938–2000) oli yksi sodan jälkeisen ajan ja myös vallankumouksen jälkeisen 1990-luvun avaintaiteilijoista. Hänet nimettiin johtamaan uutta Romanialaisen talonpojan museota Bukarestissa. Bernea loi vuonna 1993 avatusta museosta taiteellisen kokonaisinstallaation, joka herätti yleisön uteliaisuuden ja palkittiin Euroopan vuoden museona vuonna 1996.

Bernea on kuitenkin pysynyt suhteellisen tuntemattomana kansainväliselle yleisölle, huolimatta – tai ehkä johtuen – hänen tinkimättömästä sitoutumisestaan ​​maalaukseen, joka näyttäytyy nykypäivänä enteellisenä. Kun kohtaamme hänen teossarjojaan 1960-luvun lopulta ja 1970-luvun alusta, huomaamme usein ajattelevamme, että niiden on oltava1980-luvulta tai myöhempää. Bernea ei kuitenkaan koskaan hyväksynyt “postmodernin ironian” teoriaa ja käytäntöä. Hän pysyi uppoutuneena ja uskollisena niille loputtomille mahdollisuuksille, joita hänen valitsemansa tekniikka tarjosi, työskennellen läheisessä vuorovaikutuksessa oman ajattelunsa ja kirjoitustensa kanssa.

Tohtori Radu esittelee luennollaan laajemmin Bernean tuotantoa kuin oli mahdollista mahduttaa Kohtan näyttelyyn sekä opastaa meitä sen monimutkaisuuden ja sisäisen logiikan läpi ja auttaa ymmärtämään, miksi Bernean tuotanto on niin kiinnostavaa ja tärkeää. Radu luo yhteyksiä Bernean maalattujen ja kirjallisten teosten välillä ja tarkastelee, kuinka ne yhdistyvät myös taiteilijan visiossa Romanialaisen talonpojan museosta.

Tohtori Magda Radun luentoa ja vierailua Helsingissä tukee Romanian kulttuuri-instituutti Tukholmassa.

Vi har nöjet att annonsera Horia Bernea: The Unaffected Artist, en offentlig föreläsning på engelska av Dr. Magda Radu i Kohta onsdagen den 27 september kl. 18.

Magda Radu är en internationellt välkänd konsthistoriker, kurator och skribent som dessutom har grundat och leder den oberoende utställningsrummet Salonul de proiecte i Bukarest. Tillsammans med Dr. Anca Oroveanu utgav hon 2016 boken Horia Bernea: Notebooks 1969–1976. Hon var kurator för den uppskattade kvinnliga konstnären Geta Brătescus separatutställning i rumänska paviljongen vid Venedigbiennalen 2017, och hon har ofta arbetat med den mångsidige Ion Grigorescu, som Kohta ställde ut 2019.

Vår utställning Horia Bernea: Painter of the Demodern, som kan ses fram till den 1 oktober, är medvetet utformad som en ”aptitretare” för en finländsk publik utan tidigare kännedom om denna betydelsefulla målare. I Rumänien var Horia Bernea (1938–2000) en av de tongivande konstnärerna under efterkrigstiden, och dessutom under tiden efter revolutionen 1989 när han fick uppdraget att inrätta det nya Museet för den rumänske bonden i Bukarest. Museet, iscensatt som en konstnärlig installation av Bernea själv och därigenom desto intressantare för publiken, invigdes 1993 och tilldelades 1996 utmärkelsen Årets europeiska museum.

Ändå har Bernea förblivit förhållandevis okänd på den internationell scenen, trots – eller kanske på grund av – sin kompromisslösa hängivenhet för måleriet, som för oss idag verkar så förutseende. När man står inför hans serier från slutet av sextiotalet eller början av sjuttiotalet är det lätt att att tro att de måste ha målats på åttiotalet eller senare. Bernea bekände sig emellertid aldrig till den ”postmoderna ironin”, vare sig i teorin eller i praktiken. Han förblev införstådd med, och lojal mot, de ändlösa möjligheter som hans konstnärliga uttryck fortsatte att skapa, i nära samverkan med hans tänkande och skrivande.

I sin föreläsning kommer Dr. Radu att visa fler verk av Bernea än dem vi kunde få att rymmas i utställningen. Hon kommer att vägleda oss genom konstnärskapets komplexitet och inre logik och hjälpa oss att förstå varför det är så intressant och viktigt. Hon kommer även att påtala samband mellan Berneas måleri och skrivande och belysa hur de förenades i den tydliga vision som blev Museet för den rumänske bonden.

Föreläsningen och besöket i Helsingfors stöds av Rumänska kulturinstitutet i Stockholm.