HOME EVENTSRELEASE PARTY FOR SOFIA PARLAND’S DEBUT BOOK SKRIVET På REVBENEN

Release Party for Sofia Parland’s debut book Skrivet på revbenen

Release Party for Sofia Parland’s debut book Skrivet på revbenen (‘Written on the Ribs’) at Kunsthalle Kohta on Friday, 10 November at 6–8:30pm

 

Live acts by Hypertrax and emo000. Schildts & Söderströms will be selling the book.

 

6pm emo000 live
7pm Reading and thanks by Sofia
7.15–8.30pm Hypertrax live

 

Sofia Parland is from Helsinki, but she partly grew up in St Petersburg. Since the spring of 2022, she has been an award-winning columnist on the cultural pages of Hufvudstadsbladet, attracting attention for her innovative writing that questions the column as a genre. Skrivet på revbenen is her first published book.

 

 

Skrivet på revbenen

 

Russia’s attack on Ukraine triggers a tumultuous process of mourning in Sofia Parland. With raging consciousness she begins to write to understand what led to this war and what drives people to support it. She searches for answers in the atmosphere of Russia in the 2010s, when she grew up in St Petersburg, but also in human nature and human instincts.

Can the answer be found in the longing for a home, in the all-too-human drive to stay with the one who abuses you because there still is security in that? Or is patriarchy guilty of everything?

Sofia Parland has not experienced the 1990s, when a new Russia was to be built and there was hope. She has only seen decay, and as one of the first she testifies to the fundamentally different world-view of her generation.

Skrivet på revbenen is a book about dragging your Russian heritage around like a cross, with the long eastern border pulsating at the temples. It is about losing what you thought of as a home, about the loss of Sofia. It is about violence from your home country, violence from your own country against another country – the violence of grief.

 

 

Sofia Parlandin ensimmäisen julkaistun kirjan Skrivet på revbenen (“Kylkiluille kirjoitettu”) julkaisujuhlat Kohta Taidehallissa perjantaina 10. marraskuuta klo 18-20.

 

Hypertraxin ja emo000:n live-esityksiä. Schildts & Söderström myy kirjaa tapahtuman aikana.

 

klo 18.00 emo000 live

Klo 19.00 Otteita kirjasta ja kiitokset, Sofia Parland

17.15–20.30 Hypertrax live

 

Sofia Parland on Helsingistä, mutta varttui osittain Pietarissa. Hän on ollut keväästä 2022 lähtien palkittu kolumnisti Hufvudstadsbladetin kulttuurisivuilla, ja hän on herättänyt huomiota innovatiivisella kirjoituksellaan, joka kyseenalaistaa kolumnia genrenä. Skrivet på revbenen on hänen ensimmäinen julkaistu kirjansa.

 

 

Skrivet på revbenen

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan ​​käynnisti myrskyisän suruprosessin Sofia Parlandissa. Raivokkaalla tietoisuudella hän alkoi kirjoittaa ymmärtääkseen, mikä johti tähän sotaan ja mikä saa ihmiset tukemaan sitä. Hän etsii vastauksia 2010-luvun Venäjän ilmapiiristä, ajalta jolloin hän itse kasvoi Pietarissa, mutta myös ihmisluonteesta ja inhimillisistä vaistoista.

 

Voiko vastaus löytyä kodin kaipauksesta, aivan liian inhimillisestä halusta jäädä pahoinpitelijän luokse, koska siinä on kaikesta huolimatta turvaa? Vai onko patriarkaatti syyllinen kaikkeen?

 

Sofia Parland ei ole kokenut 1990-lukua, jolloin oli tarkoitus rakentaa uutta Venäjää ja oli toivoa. Hän on nähnyt vain rappeutumista, ja ensimmäisten joukossa hän todistaa sukupolvensa perustavanlaatuisesti erilaisesta maailmankuvasta.

 

Skrivet på revbenen on kirja venäläisen perinnön raahaamisesta ristin tavoin, pitkän itärajan sykkiessä ohimoissa. Kyse on kotina pitämäsi menettämisestä, Sofian menetyksestä. Kyse on kotimaasi väkivallasta, oman maasi väkivallasta toista maata kohtaan – surun väkivallasta.

Releasefest för Sofia Parlands debutbok Skrivet på revbenen i Konsthallen Kohta fredagen den 10 november kl. 18–20.30

Live-acts av Hypertrax och emo000. Schildts & Söderströms har försäljning av boken.

 

18.00 emo000 live
19.00 högläsning och tack av Sofia
19.15–20.30 Hypertrax live

 

Sofia Parland är helsingforsare delvis uppvuxen i Sankt Petersburg. Parland är prisbelönt krönikör för Hufvudstadsbladets kultursida sedan våren 2022. Hennes krönikor har uppmärksammats för hur de ifrågasätter och förnyar genren. Skrivet på revbenen är Parlands debut.

 

 

Skrivet på revbenen

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina utlöser en tumultartad sorgeprocess hos Sofia Parland. Rasande medvetet börjar hon skriva för att förstå vad som lett fram till kriget och vad som driver människor till att stöda det. Hon söker svar i atmosfären i Ryssland på 2010-talet då hon växte upp i Sankt Petersburg, men också i människans natur och instinkter.

Går svaret att finna i längtan efter ett hem, i den mänskliga driften att stanna kvar hos den som misshandlar en för att det trots allt finns en trygghet i det? Eller är allt patriarkatets fel?

Sofia Parland har inte upplevt 1990-talet, då det nya Ryssland skulle byggas och det fanns hopp. Hon har bara sett förfallet, och vittnar som en av de första om en omtumlande generationsskillnad i sättet att uppfatta världen.

Skrivet på revbenen är en bok om att släpa runt på sitt ryska arv som ett kors, med den långa östgränsen bultande vid tinningen. Om att förlora det man trodde var ett hem, och om den förlorade Sofia. Om våld från ens fädernesland, om våld från ens eget land mot ett annat land – om sorgens våld.