HOME EXHIBITIONSJAAN TOOMIK

Jaan Toomik

Jaan Toomik (born in 1961 in Tartu, Estonia, lives in Tallinn) exhibits quite regularly as a painter, but in the contemporary art world, he is best known for his performance-based video work: laconic documentations of actions in public space or natural settings. One recent example was included in his exhibition at Kohta. Untitled Action, 2015, shows Toomik intervening in the natural cycle by assaulting a frail maple sapling at a forest cemetery in autumn, causing it to shed its leaves just before their time is up.

In the last ten years, Toomik has also emerged as a filmmaker. The feature-length Maastik mitme kuuga (Landscape with many Moons) was released in 2014 in Tallinn and shown at the Rotterdam Film Festival in 2015. It transposes the laconic performances into a coherent narrative that respects the need for social and psychological credibility without sacrificing the sardonic ‘magical realism’ we have come to expect of him.

Jaan Toomik, Jaanika, 2007, HDV, sound, 5’15”. Still provided by the artist

Jaan Toomik, Armulaud (Communion), 2007, HDV, sound, 12′. Still provided by the artist

The two other works by Toomik shown at Kohta are short films that hold intermediary positions between the episodic and the epic, allowing him to address stories and images that are poised between the existential and the esoteric. This is often considered something of a no-go zone for a contemporary visual artist. Toomik, however, is unconcerned with such self-regulation. He is not anxious about engaging with the helplessly out-of-touch, the weirdly time-warped.

For Jaanika, 2007, he uses footage from a horribly run-down flat, teeming with vermin, and adds a soundtrack that lets us eavesdrop on the confessions of a young waitress before a congregation of believers. Toomik follows this ‘religious’ thread also in Armulaud (Communion), 2007, which received the Jury’s Special Mention at the 54th International Short Film Festival Oberhausen in 2008. Here the narrative is allowed to take centre stage, but the film still hinges on all those details that Toomik has observed and subverted – or in fact perverted – and is now relaying to us.

The exhibition was organised in collaboration with Temnikova & Kasela in Tallinn.

Jaan Toomik: Videoteokset

Jaan Toomik (s. 1961 Tartossa, Virossa, asuu Tallinnassa) esiintyy melko säännöllisesti maalarina, mutta nykytaidemaailmassa hänet tunnetaan parhaiten hänen performanssiin pohjaavista videoteoksistaan: dokumentaatioista julkisessa tilassa tai luonnollisessa miljöössä toteutetuista tapahtumista. Yksi melko viimeaikainen esimerkki on mukana Kohtan näyttelyssä. Nimetön teko, 2015, näyttää Toomikin puuttuvan luonnon kiertokulkuun pahoinpitelemällä herkkää vaahterantainta metsäisellä hautausmaalla syksyllä, saaden aikaan sen, että puu pudottaa lehtensä juuri ennen kuin niiden putoamisen aika olisi ollut käsillä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Toomik on noussut esiin myös elokuvantekijänä. Kokopitkä elokuva Maastit mitme kuuga (Maisema usealla kuulla) julkaistiin vuonna 2014 Tallinnassa ja esitettiin Rotterdamin Elokuvajuhlilla vuonna 2015. Elokuva vaihtaa lakonisen performanssin johdonmukaiseen narratiiviin, joka kunnioittaa sosiaalisen ja psykologisen uskottavuuden tarvetta kuitenkaan uhraamatta sitä sardonista ”maagista realismia”, jota olemme häneltä tottuneet odottamaan.

Kaksi muuta Kohtassa nähtävää teosta ovat lyhytelokuvia, jotka pitävät sisällään sekä episodisen että eeppisen, näin sallien taiteilijan käsitellä tarinoita ja kuvia, jotka liikkuvat eksistentiaalisen ja esoteerisen välimaastossa. Tätä pidetään usein ikään kuin kiellettynä alueena nykytaiteilijalle. Toomik ei kuitenkaan välitä tällaisesta itsesäätelystä. Häntä ei hermostuta lähestyä sitä, mikä on toivottoman epämuodikasta ja tässä ajassa outoa.

Teoksessa Jaanika, 2007, hän käyttää kuvamateriaalia karmean ränsistyneestä asunnosta, joka kuhisee syöpäläisiä ja lisää mukaan ääniraidan, joka antaa meidän salakuunnella nuoren tarjoilijattaren tunnustuksia uskovien seurakunnan edessä. Toomik seuraa samaa “uskonnollista” teemaa myös teoksessa Armulaud (Ehtoollinen), 2007, joka voitti Oberhausenin 54. kansainvälisillä lyhytelokuvafestivaaleilla tuomariston erikoismaininnan vuonna 2008. Tässä kertomukselle on annettu keskeinen rooli, mutta elokuva on riippuvainen kaikista yksityiskohdista, joita Toomik on havainnoinut ja kumonnut – tai oikeastaan turmellut – ja nyt välittää meille.

Näyttely oli Kohtan järjestämä. Jaan Toomikin teokset Temnikova & Kaselan (Tallinna) luvalla.

 

 

Jaan Toomik: Videoverk

Jaan Toomik (född 1961 i Tartu, bor i Tallinn) ställer ganska regelbundet ut som målare, men i samtidskonstsammanhang är han mest välkänd för sina performancebaserade videoverk, oftast dokumentation av handlingar som utförs i offentliga rum eller ute i naturen. Ett ganska nytt sådant verk fanns med i hans utställning i Kohta. Untitled Action, 2015, låter oss se Toomik göra intrång i det naturliga kretsloppet med sin omilda behandling av en späd lönnplanta på en skogskyrkogård om hösten. Trädet berövas sina löv alldeles innan deras tid ändå vore ute.

Under de sista tio åren har Toomik också framträtt som filmskapare. Långfilmen Maastik mitme kuuga (Landskap med många månar) hade premiär 2014 i Tallinn och visades på Rotterdams filmfestival 2015. De lakoniska performance-situationerna omvandlas till en sammanhängande berättelse som motsvarar filmgenrens krav på samhällelig och psykologisk trovärdighet utan att göra avkall på den sardoniska ”magiska realism” vi har kommit att förvänta oss av honom.

De andra verk av Toomik som visas i Kohta är kortfilmer som innefattar både det episodiska och det episka och därför låter honom närma sig berättelser och bilder som står och väger mellan det existentiella och det esoteriska. Detta anses ofta vara närmast förbjudet område för den samtida bildkonsten. Men Toomik bekymrar sig knappast om sådana försök till självreglering inom fältet. Han ängslas inte över att ta sig an sådant som är hopplöst ute och ligger helt fel i tiden.

I Jaanika, 2007, tar han filmbilder av en fruktansvärt nedgången lägenhet, där det kryllar av ohyra, och tillfogar ett ljudspår som låter oss tjuvlyssna på en ung servitris när hon bekänner sig inför en församling av troende. Samma ”religiösa” tråd följs i Armulaud (Nattvarden), 2007, som belönades med Juryns särskilda omnämnande vid kortfilmsfestivalen i Oberhausen 2008. Här tillåts visserligen berättelsen bli huvudnumret, men filmen kretsar ändå kring alla detaljer Toomik har iakttagit och förvrängt – alltså egentligen perverterat – och nu vidarebefordrar till oss.

Utställningen organiserades av Kohta. Jaan Toomiks arbeten visades med benäget tillstånd av Temnikova & Kasela i Tallinn.