HOME EXHIBITIONSRELIEF: JóHAN MARTIN CHRISTIANSEN

Relief: Jóhan Martin Christiansen

On 10 April we also inaugurate a series of exhibitions in the studio gallery, dedicated to showcasing emergent artists from the whole Nordic region. This series is supported by the Nordic Culture Fund, and to identify the artists Kohta is consulting institution directors and curators throughout the Nordic countries and self-governing areas.

The first artist to be featured in the new series is Jóhan Martin Christiansen (Faroe Islands, 1987, lives in Copenhagen), who studied at the Malmö Art Academy and is active on the Danish and and Faroese contemporary art scenes. He frequently exhibits both sculptures and works on paper, but a recurrent feature of his practice are the reliefs based on casts made in pigmented plaster from fragments of discarded cardboard packaging.

Christiansen’s exhibition ‘Relief’ – another succinct and ambiguous title – brings together a selection of such works from the series Leave Me Breathless (2023–24), most of which have previously been shown at Ole Vinter Room and Danske Grafikeres Hus in Copenhagen. Some of the pieces, displaying various intensities of earthy pink, have been hung in a frieze-like arrangement along the upper edges of the gallery walls.

This constellation of his work with that of Taniguchi and Tanner is ‘an event that looks like a thought’, to quote a popular Swedish expression. Christiansen’s approach to seriality is in some ways analogous to theirs but carries distinctly emotive overtones. Instead of treating his humble materials with ironic disdain he repeatedly performs close readings of a battered surface and the circulation, the yearning for communication and communion, coded into it. Figuration, for him, is a commitment to the specific time-line – indeed the individual fate – shining through in any scrap of evidence for life.

Huhtikuun kymmenentenä päivänä Kohta aloittaa studiotilassaan uuden näyttelysarjan, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä nuoremmille Pohjoismaissa työskenteleville taiteilijoille. Näyttelyitä tukee Pohjoismainen kulttuurirahasto. Taiteilijoiden etsintään Kohta on hakenut neuvoa taideinstituutioiden johtajilta ja kuraattoreilta eri Pohjoismaissa ja niiden itsehallinnollisilla alueilla.

Ensimmäinen näyttelyiden sarjaan valittu taiteilija on Jóhan Martin Christiansen (Färsaaret, 1987, asuu Kööpenhaminassa), joka opiskeli Malmön taideakatemiassa ja on toiminut aktiivisesti sekä Tanskan että Färsaarten taidekentillä. Christiansenilta on nähty aiemmissa näyttelyissä muun muassa veistoksia ja paperille toteutettuja teoksia, mutta toistuva osa hänen taiteellista praktiikkaansa ovat pigmentoidut kipsireliefit, jotka perustuvat hylättyjen pahvipakkausten osista otettuihin muotteihin.

Christiansenin näyttely Relief – taas ytimekäs ja moniselitteinen nimi – koostuu valikoimasta näitä valoksia sarjasta Leave Me Breathless (2023–24), josta on nähty teoksia aiemmin Ole Vinter Roomissa ja Danske Grafikeres Husissa Kööpenhaminassa. Teosten pinkki on maanläheinen ja intensiteetiltään vaihteleva. Osa teoksista on ripustettu friisinkaltaiseksi sommitelmaksi korkealle näyttelytilan seinille.

Kun Christiansenin reliefit asetetaan esille yhdessä Taniguchin ja Tannerin teosten kanssa, on kyse (suosittua ruotsalaista ilmaisua lainaten) ”tapahtumasta, joka näyttää ajatukselta”. Hänen teostensa sarjallisuus resonoi Taniguchin ja Tannerin kanssa, mutta niillä on myös omanlaisensa tunnepitoinen ylärekisteri. Hän ei kohdista vaatimattomiin materiaaleihinsa ironista ylenkatsetta, vaan suorittaa lähiluentaa runnelluista pinnoista, niiden kiertokulusta, ja siitä kommunikaation ja yhteentulemisen kaipuusta, joka niistä kumpuaa. Figuratiivisuus on hänelle sitoutumista tiettyyn aikajanaan: yksittäiseen kohtaloon, joka loistaa vähäpätöisimmässäkin todistuskappaleessa.

Den 10 april inviger vi också en utställningsserie i studiogalleriet med yngre konstnärer från hela Norden. Serien genomförs med bidrag från Nordiska kulturfonden, och för att utse konstnärerna rådfrågar Kohta institutionschefer och kuratorer i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena.

Den första konstnär att visas i denna nya serie är Jóhan Martin Christiansen (Färöarna, 1987, bosatt i Köpenhamn) som studerade vid Konsthögskolan i Malmö och är aktiv inom det danska och färöiska konstlivet. Han ställer ofta ut både skulpturer och verk på papper, men ett återkommande drag i hans konstnärskap är reliefer baserade på avgjutningar gjorda i pigmenterat gips från brottstycken av kartongemballage.

Christiansens utställning Relief – ytterligare en lakonisk och mångtydig titel – innehåller ett urval sådana verk ur sviten Leave Me Breathless (2023–24), varav de flesta redan har visats i Ole Vinter Room och Danske Grafikeres Hus i Köpenhamn. Några av arbetena, i olika jordnära schatteringar av rosa, har hängts längs taket på galleriväggarna i en frisliknande sekvens.

När hans verk nu visas i denna konstellation med Taniguchi och Tanner är det ”en händelse som ser ut som en tanke”. Christiansens förhållningssätt till det seriella kan påminna om deras men har omisskännligt känslomässiga övertoner. Istället för att behandla sina anspråkslösa material med ironisk föraktfullhet gör han upprepade närläsningar av den cirkulation, den strävan efter kommunikation och samhörighet som finns inkodad i en omilt behandlad yta. För honom handlar figuration om att hedra den specifika tidslinje – och faktiskt det individuella öde – som lyser igenom i varje litet bevis för att livet fortgår.