HOME EXHIBITIONSTIMO TUHKANEN: SPECULATIVE SOUND

Timo Tuhkanen: Speculative Sound

Kunsthalle Kohta inaugurates 2024 with two separate solo exhibitions that were conceived and planned independently but will hopefully not come across as strangers to each other. The exhibiting artists Miriam Bäckström (Sweden, 1967, lives in Stockholm) and Timo Tuhkanen (Finland, 1983, lives in Helsinki) share a similar attitude to the limitations imposed on their chosen techniques – tapestry and ceramics respectively – by the industrial looms and kilns they require. Both need their material and their production facilities to answer with the greatest possible precision and suppleness to the needs dictated by visions for circular woven images or flexible ceramic spirals.

Installation view with In the Shadow of the Spiral. Photographer: Jussi Tiainen

‘Timo Tuhkanen: Speculative Sound’ is an installation in the smaller studio space, comprising experimental ceramics and sound. Tuhkanen, who holds a doctorate from the School of Music, Leeds University, is best known as a composer and sound artist and a researcher in these fields, notably running the project Microtonal Music Studios in Helsinki with support from the Kone Foundation. As a researcher he is also affiliated with the Department of Musicology at the University of Turku and with the University of Applied Arts Vienna. In addition he co-directs, with his partner and fellow artist Egle Oddo, the independent exhibition space Myymälä 2 in the centre of Helsinki.

In his exhibition, Tuhkanen is showing elements from two ongoing series. In the Shadow of the Spiral (2023) started as an exploration of ceramics as a possible material for musical instruments during a longer residency at the European Ceramic Workcentre in Tilburg, the Netherlands.

It developed into an intense period of learning-by-doing that yielded 68 ceramic spirals of different length, designed to amplify sound waves when connected to transducers and proving to be surprisingly supple and resilient.

‘I really knew what I needed to do, and that was to make these many spirals of different sizes and create this forest. I imagined it as a moving forest, a composition of spirals and sound that you could enter and really walk through, and these spirals would shake a bit, like some kind of weird freaky space tree.’

Two of the largest spirals, 250 centimetres tall, are installed standing on the floor of the Kohta studio. In the production process Tuhkanen became fascinated with the pursuit of ‘flexible ceramics’. It may sound like an oxymoron but is a specialised field of materials research that involves infusing regular clay with nano-particles obtained from clay fired at temperatures two or three times higher the customary 1000 centigrades.

To him the enhanced flexibility is mostly of interest because it would prevent the spirals from snapping and breaking under distress and make them more suitable for conducting sound.

Timo Tuhkanen, from the series The History of Music in Clay (2023). Photo: Jussi Tiainen

The History of Music in Clay (2023) consists of nine 3D printed ceramic discs, in the two distinct and recognisable formats of vinyl LP and EP records. These are displayed on horizontal shelves along the walls of the studio.

Through the built-in wall speakers a soundtrack is playing, a composition made from the sound the groves in these discs emit when they are played on a turntable. It turns out to be a rather gentle variant of ‘white noise’, curiously reminiscent of rain falling on an a asphalt shingle roof.

Timo Tuhkanen, installation view of The History of Music in Clay (2023). Photographer: Jussi Tiainen

Timo Tuhkanen’s exhibition is supported by Classic Audio in Helsinki and EKWC in Tilburg. He is the recipient of grants from the Arts Promotion Centre Finland and the Kone Foundation.

Kohta aloittaa vuoden 2024 kahdella yksityisnäyttelyllä. Näyttelyt ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta eivät toivottavasti vaikuta keskenään täysin vierailta. Taiteilijat Miriam Bäckström (Ruotsi, 1967, asuu Tukholmassa) ja Timo Tuhkanen (Suomi, 1983, asuu Helsingissä) suhtautuvat samalla tavoin valitsemiensa tekniikoiden, kuvakudosten ja keramiikan, asettamiin rajoitteisiin – niiden vaatimiin teollisiin kangaspuihin ja keramiikkauuneihin. Molemmat tarvitsevat materiaalin ja tuotantokoneiston, jotka voivat vastata suurimmalla mahdollisella tarkkuudella ja notkeudella heidän tarpeisiinsa, muovautua näkemysten mukaisiksi pyöreiksi kudotuiksi kuviksi tai joustaviksi keraamisiksi spiraaleiksi.

Installaatiokuva: In the Shadow of the Spiral. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

“Timo Tuhkanen: Speculative Sound” on Kohtan studiotilassa esillä oleva kokeellisista keraamisista esineistä ja äänestä koostuva installaatio.

Tuhkanen on valmistunut tohtoriksi Leedsin yliopiston musiikin osastolta. Hän on parhaiten tunnettu säveltäjänä, äänitaiteilijana ja tutkijana. Tuhkanen pyörittää Koneen Säätiön tukemaa Microtonal Music Studios -projektia Helsingissä. Tutkijana hänellä on kytköksiä myös Turun yliopiston musiikkitieteen osastoon ja Wienin Universität für angewandte Kunst:iin. Tuhkanen ja hänen kumppaninsa, taiteilija Egle Oddo, ovat Myymälä 2 -näyttelytilan toiminnanjohtajia.

Kohtaan Tuhkanen asettaa näytteille osia kahdesta teossarjasta. In the Shadow of the Spiral (2023-) -sarjan lähtökohtana on ollut kysymys siitä, millaisia musiikki-instrumentteja keramiikasta voisi valmistaa. Tuhkanen tutki aihetta ollessaan taiteilijaresidenssissä European Ceramic Workcentre:ssä Alankomaiden Tilburgissa. Intensiivinen tekemällä oppiminen synnytti 68 eripituista keraamista spiraalia, jotka on suunniteltu vahvistamaan ääniaaltoja ollessaan kytkettyinä muuntajiin, ja joiden rakenne on yllättävän notkea ja kestävä.

“Tiesin mitä piti tehdä, valmistaa monia erikokoisia spiraaleja ja luoda tämä metsä. Kuvittelin sen liikkuvana metsänä, spiraalien ja äänen kompositiona johon voi astua sisään, jonka läpi voi kävellä, ja spiraalit huojuisivat hieman, niinkuin jokin outo, härö avaruuspuu.”

Kaksi suurinta spiraalia, korkeudeltaan 250 senttimetriä, seisovat Kohtan studion lattialla. Tuotantoprosessin aikana Tuhkanen kiinnostui yrityksistä luoda “joustavaa keramiikkaa”. Näennäisesti ristiriitaisen sanaparin takana on erikoistunutta materiaalien tutkimusta, jossa tavalliseen saveen sekoitetaan nanopartikkeleita savesta, joka on poltettu kaksi tai kolme kertaa tyypillistä 1000 celsiusasteen lämpötilaa korkeammissa asteissa.

Tuhkaselle poltetun saven suurempi joustavuus on kiinnostavaa, koska se voisi parantaa spiraalien kestävyyttä ja niiden ääntä johtavia ominaisuuksia.

Timo Tuhkanen, sarjasta The History of Music in Clay (2023). Kuva: Jussi Tiainen

The History of Music in Clay koostuu yhdeksästä 3D-tulostetusta keraamisesta levystä, joiden muoto noudattaa vinyylilevyjen kuuntelijoille tuttuja LP ja EP -formaatteja. Levyt on asetettu esille studion seiniä reunustaville hyllyille.

Seinään syvätyistä kaiuttimista soi sävellys, joka koostuu äänistä, joita levyt synnyttävät kun niitä soitetaan levysoittimella. Ääni paljastuu melko lempeäksi valkoiseksi kohinaksi, ja saattaa tuoda mieleen huopakatolle ropisevat sadepisarat.

Installaatiokuva: The History of Music in Clay. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

Näyttelyä ovat tukeneet Classic Audio ja EKWC Tilburgissa. Tuhkasen työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Koneen Säätiö.

Konsthallen Kohta inviger 2024 med två separatutställningar. De har tillkommit oberoende av varandra men kommer förhoppningsvis inte att kännas som främlingar tillsammans. Konstnärerna Miriam Bäckström (Sverige, 1967, bor i Stockholm) och Timo Tuhkanen (Finland, 1983, bor i Helsingfors) intar en liknande hållning till begränsningar. Båda har valt att arbeta i tekniker – gobelänger och keramik – som gör dem beroende av industriella vävstolar och brännugnar. Samtidigt vill de med största precision och smidighet förverkliga sina visioner om cirkelrunda vävda bilder och flexibla keramiska spiraler.

Installationsbild med In the Shadow of the Spiral. Fotograf: Jussi Tiainen

Timo Tuhkanen. Speculative Sound är en installation i det mindre studioutrymmet som omfattar experimentell keramik och ljud. Tuhkanen, som har en doktorsgrad från musikavdelningen vid universitetet i Leeds, är mest känd som kompositör och ljudkonstnär och som forskare inom dessa områden, inte minst för projektet Microtonal Music Studios i Helsingfors som han leder med stöd från Kone-stiftelsen. Som forskare är han också knuten till musikvetenskapliga avdelningen vid Åbo universitet och till Universitetet för Konstindustri i Wien. Dessutom driver han, tillsammans med sin partner konstnären Egle Oddo, det oberoende utställningsrummet Myymälä 2 i centrala Helsingfors.

I sin utställning visar Tuhkanen element ur två pågående sviter. In the Shadow of the Spiral (2023) började som ett utforskande av keramik som tänkbart material för musikinstrument under en längre vistelse vid European Ceramic Workcentre i nederländska Tilburg. Det utvecklades till en intensiv period av praktiskt lärande som resulterade i 68 keramiska spiraler av olika längd, utformade för att förstärka ljudvågor när de kopplas till omvandlare, och de visade sig vara förvånansvärt smidiga och motståndskraftiga.

”Jag visste verkligen vad jag ville göra, och det var att tillverka spiraler i olika storlekar och skapa en skog. Jag föreställde mig den som en skog i rörelse, en komposition av spiraler och ljud som man kunde gå in i och vandra runt i, och spiralerna skulle skaka litet grand, som något slags udda rymdträd.”

Två av de största spiralerna, 250 centimeter höga, har installerats på golvet i Kohtas studio. Under produktionsprocessen lät sig Tuhkanen fascineras av försöken att skapa ”flexibel keramik”. Det kan låta som en självmotsägelse men är ett specialiserat fält inom materialforskningen och innebär att vanlig lera blandas med nano-partiklar framställda av lera som utsatts för två eller tre gånger högre temperaturer än brännugnens sedvanliga 1000 grader. Hans eget intresse för denna utökade flexibilitet handlar främst om att hindra spiralerna från att brytas sönder under påfrestning och göra dem bättre lämpade att leda ljud.

Timo Tuhkanen, ur sviten The History of Music in Clay (2023). Fotograf: Jussi Tiainen

The History of Music in Clay (2023) består av nio 3D-printade keramiska skivor, i de två distinkta och igenkännbara formaten för vinylskivor, LP och EP. Dessa visas på hyllor som löper horisontellt längs studions väggar. I de inbyggda vägghögtalarna spelas ett ljudspår, en komposition bestående av de ljud skårorna i dessa skivor ger ifrån sig när de spelas på en skivtallrik. Det visar sig vara en ganska mild form av ”vitt brus”, märkligt påminnande om regndroppar som faller på takpapp.

Timo Tuhkanen, installationsbild av The History of Music in Clay (2023). Fotograf: Jussi Tiainen

Timo Tuhkanens utställning stöds av Classic Audio i Helsingfors och EKWC i Tilburg, Nederländerna. Han mottar stipendier från Centret för konstfrämjande och Kone-stiftelsen.