HOME EXHIBITIONSSINIKKA KURKINEN: PILVI JA ESIKUVA / CLOUD AND EXAMPLE

Sinikka Kurkinen: Pilvi ja esikuva / Cloud and Example

Opening and summer party on Wednesday, 10 August, at 5.30–8pm

Refreshments served outdoors, by the Teurastamon portti restaurant
Classical guitar music by guitar artist Jyrki Myllärinen

All very welcome!

 

Sinikka Kurkinen is probably the most significant Finnish artist you haven’t yet heard of. She is a forceful image-thinker, a bold but also subtle colourist. Already in 1968, the Tampere critic Veli-Matti Kaitala called her ‘a colour painter in the grand style’.

One reason Kurkinen has remained unknown to a wider public is that she hasn’t exhibited in Helsinki for more than 15 years. After finishing her studies at the School of the Finnish Art Academy in Helsinki in 1960, and after spending another year in Paris, she has lived and worked in Imatra in eastern Finland, where she was born on her parents’ small farm in 1935.

Viikottainen palmikko (The Weekly Braid), 1978. Oil on canvas, 150 × 150 cm. Photo: Jussi Tiainen

Kohta is pleased to announce a survey exhibition of her career, featuring more than 50 paintings, larger and smaller, and covering more than 50 years of intense artistic activity from Change (1971) and In Fond Memory (1972) to Herbs of the Night (2021) and A Special Spring (2022).

Cloud and Example is the title of a large painting from 1987. Kurkinen uses the Finnish word esikuva, which is futures-oriented rather than retrospective: an example for someone – in this case us as viewers – rather than an example of something.

Work titles are important for Kurkinen. Her oeuvre forms an autonomous aesthetic system, but it remains open to the world outside painting, especially to language, music and her immediate geographic surroundings.

Perhosen idea (The Idea of the Butterfly), 1989. Oil on canvas, 196 × 162 cm. Photo: Jussi Tiainen

In canvases such as The Waves are Calling (1974), The Idea of the Butterfly (1989) or Sailing in the Blue (2000) Kurkinen has reworked next-door lake Saimaa into a mental image of wave-movement with an unexpectedly rich palette.

Other recursive motifs are windows, open drawers, frames and stages, in works such as In the Wind (1977), The Curious Ones (1978) or On the Stage of the Night (1997), as well as the primary colours appearing in titles such as Choreography in Yellow (1982), Little-Riding-Hood Red (1983) or Bridges in Blue (2021).

Pelkkää korvaa (All Ears), 1984. Oil on canvas, 150 × 97 cm. Photo: Jussi Tiainen

Kurkinen’s painting is both abstract and figurative, both expressive and constructed. It is unambiguously personal but also of its time, moving with the development of art and visual culture. The ‘grand style’ is usually understood, at least in literature, as being dignified, sublime and eloquent. This may also be a functioning description of Kurkinen’s practice.

We invite you to enjoy the richness and greatness of Kurkinen’s painting at Kohta, and we hope you will agree with us that it deserves to be widely seen, recognised, discussed – and collected. With very few exceptions, the works on display are for sale.

Kesäsormukset (Summer Rings), 1975. Oil on canvas, 116 × 81 cm. Photo: Jussi Tiainen

During the exhibition period Kohta will also launch a book about Sinikka Kurkinen’s work, produced in collaboration with the Helsinki publishing house Parus Verus. You can already read a generously illustrated essay by Kohta’s director Anders Kreuger on Kohta’s website.

Avajaiset ja kesäjuhlat keskiviikkona 10. elokuuta klo 17.30–20.00 Kohtassa sekä viereisen Teurastamon portti -ravintolan ulkotilassa.

Kitarataiteilija Jyrki Myllärinen esittää klassista kitaramusiikkia.

Tervetuloa!

 

Sinikka Kurkinen saattaa olla merkittävin suomalaistaiteilija, josta et ole vielä kuullut. Hän on vaikuttava kuvallinen ajattelija ja rohkea, mutta myös hienovarainen koloristi. Jo vuonna 1968 tamperelaiskriitikko Veli-Matti Kaitala luonnehti häntä ”suuren tyylin värimaalariksi”.

Kurkisen tuntemattomuutta suuren yleisön keskuudessa voi selittää se, ettei hänellä ole ollut näyttelyä Helsingissä yli 15:een vuoteen. Päätettyään opintonsa Taideakatemian koulussa Helsingissä 1960, ja vietettyään vielä vuoden Pariisissa, hän on asunut ja työskennellyt Imatralla, missä hän syntyi pientilallisten lapsena 1935.

Viikottainen palmikko, 1978. Öljy kankaalle, 150 × 150 cm. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

Kohtalla on ilo järjestää Sinikka Kurkisen yli 50 maalausta esittelevä ja yli puoli vuosisataa intensiivistä ja aktiivista taiteilijanuraa kattava näyttely, joka ulottuu 70-luvun alun Muutoksesta (1971) aina tämän vuoden Erilain’ kevääseen (2022).

Pilvi ja esikuva lainaa nimensä suurelta, vuonna 1987 valmistuneelta maalaukselta. ”Esikuva” merkitsee aina esikuvaa jollekulle – tässä tapauksessa meille, katsojille. Se on siis suuntautunut kohti tulevaa eikä mennyttä.

Teosten nimet ovat muutenkin tärkeitä Kurkiselle. Hänen tuotantonsa muodostaa omalakisen esteettisen järjestelmän, joka keskustelee silti myös maalauksen ulkopuolisen maailman kanssa – erityisesti kielen, musiikin ja taiteilijan oman lähiympäristön.

Perhosen idea, 1989. Öljy kankaalle, 196 × 162 cm. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

Maalaukset Aallokko kutsuu (1974), Ranta (1989) ja Sinisellä seilaavat (2000) ovat mukaelmia Kurkisen kestoaiheesta. Niissä Saimaa pelkistyy aaltoliikkeen mielikuvaksi odottamattoman rikkaissa väreissä.

Muita toistuvia motiiveja ovat ikkunat, avoimet vetolaatikot, kehykset ja näyttämöt, kuten teoksissa Tuulessa (1977), Uteliaat (1978) tai Yön näyttämöllä (1997). Teosten nimissä toistuvat viittaukset pääväreihin: Koreografia keltaisella (1982), Hilkan punainen (1983), Siltoja sinisellä (2021).

Pelkkää korvaa, 1984. Öljy kankaalle, 150 × 97 cm. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

Kurkisen maalaustaide on sekä abstraktia että figuratiivista, sekä ilmaisuvoimaista että harkiten rakennettua. Se on ehdottoman henkilökohtaista, mutta myös aikansa taiteen ja visuaalisen kulttuurin liikkeiden tuotetta. ”Suuri tyyli” ymmärretään, erityisesti kirjallisuudessa, joksikin juhlavaksi, yleväksi ja korkealentoiseksi. Tämä voi olla toimiva kuvaus myös Kurkisen taiteesta.

Kutsumme teidät Kohtaan nauttimaan Kurkisen maalausten suurenmoisesta runsaudesta toivoen, että yhdytte mielipiteeseemme: teokset ansaitsevat tulla laajalti nähdyiksi ja tunnustetuiksi – keskustelujen aiheeksi ja keräilijöiden kohteeksi. Esillä olevat työt ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myytävänä.

Kesäsormukset, 1975. Öljy kankaalle, 116 × 81 cm. Valokuvaaja: Jussi Tiainen

Kohta julkaisee näyttelyn aikana myös kirjan Sinikka Kurkisen teoksista. Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Helsinkiläisen Parus Verus -kustantamon kanssa. Se sisältää Kohtan toiminnanjohtajan Anders Kreugerin artikkelin, joka on luettavissa myös Kohtan kotisivuilla.

Vernissage och sommarfest onsdagen den 10 augusti kl. 17.30–20

Förfriskningar serveras utomhus av restaurangen Teurastamon portti
Klassisk gitarrmusik av gitarrkonstnären Jyrki Myllärinen

Hjärtligt välkomna!

 

Sinikka Kurkinen är förmodligen den mest betydelsefulla finska konstnär ni ännu inte hört talas om. Hon är en kraftfull bildtänkare, en djärv men samtidigt finstämd kolorist. Tammerforskritikern Veli-Matti Kaitala utnämnde henne redan 1968 till ”färgmålare i den stora stilen”.

En orsak till att Kurkinen har förblivit okänd för en bredare publik är att hon inte ställt ut i Helsingfors på mer än 15 år. Hon avslutade sina studier vid Finska konstakademins skola i Helsingfors 1960 och tillbringade ytterligare ett år i Paris, men därefter har hon bott och arbetat i Imatra i östra Finland, där hon föddes 1935 på föräldrarnas småbruk.

Viikottainen palmikko (Veckans fläta), 1978. Olja på duk, 150 × 150 cm. Fotograf: Jussi Tiainen

Kohta har nu glädjen att visa en översikt över hennes livsverk. Utställningen omfattar mer än 50 målningar, i större och mindre format, och nästan 50 år av intensiv konstnärlig verksamhet, från Förändring (1971) och Salig i åminnelse (1972,) till Nattens örter (2021) och En särskild vår (2022).

Moln och förebild är titeln för en stor målning från 1987. Det finska ord Kurkinen använder, esikuva, motsvarar ganska exakt svenskans ”förebild” och är alltså framtidsinriktat snarare än tillbakablickande.

Verktitlarna är viktiga för Kurkinen. Hennes konstnärskap utgör ett självständigt estetiskt system men förblir öppet mot världen utanför måleriet, i synnerhet mot språket, musiken och de omedelbara geografiska omgivningarna i Imatra .

Perhosen idea (Fjärilens idé), 1989. Olja på duk, 196 × 162 cm. Fotograf: Jussi Tiainen

I dukar som Vågorna kallar (1974), Fjärilens idé (1989) eller Seglar i det blå (2000) har Kurkinen omvandlat sjön Saimen till en mental bild av vågrörelse i överraskande rik färgskala.

Andra återkommande motiv är fönster, öppna byrålådor, ramar och scengolv, i verk som I vinden (1977), De nyfikna (1978) eller På nattens scen (1997), liksom användandet av grundfärgerna, exempelvis i verken Koreografi i gult (1982), Rödluverött (1983) och  Broar i blått (2021).

Pelkkää korvaa (Idel öra), 1984. Olja på duk, 150 × 97 cm. Fotograf: Jussi Tiainen

Kurkinens måleri är både abstrakt och figurativt, både expressivt och konstruerat. Det är otvetydigt personligt men rör sig också i takt med tiden och med konstens och bildkulturens utveckling. Den ”stora stilen” uppfattas ofta, åtminstone i litteraturen, som värdig, sublim och vältalig. Detta kan också fungera som beskrivning av av Kurkinens konstnärskap.

Vi hoppas att ni ska uppskatta rikedomen och storheten i Kurkinens målningar när de nu ställs ut i Kohta. Förhoppningsvis håller ni också med oss om att de förtjänar synlighet och erkännande – och att hitta nya ägare. Med några få undantag är verken i utställningen till salu.

Kesäsormukset (Sommarringar), 1975. Olja på duk, 116 × 81 cm. Fotograf: Jussi Tiainen

Under utställningsperioden kommer Kohta även att presentera en bok om Sinikka Kurkinens konst, utgiven i samarbete med det Helsingforsbaserade förlaget Parus Verus. Ni kan redan nu läsa Kohtas verksamhetsledare Anders Kreugers rikligt illustrerade text om Sinikka Kurkinen på Kohtas hemsida.